Wi singt platt, van Dütt un Datt

Lieder zum Schmunzeln in plattdeutscher Sprache...
1. Emslandkinner
2. Platt proten is in
3. Hölske
4. Danzläid
5. An'n Kamin
6. Ick will nu moal wer danzen
7. Watt de Buur nich kennt
8. Väl tau duer
9. Use Oma
10. Wäigenläi.
27